آرشیو مقالات
با یک تمرین ساده و آسان به یک نابغه تبدیل شوید فقط کافی است دو نیمکره مغزتان را فعال کنید.
اولین بعد شخصیت شناسی به این نکته مربوط است که ما با دنیای بیرون چگونه برخورد می کنیم و چگونه انرژی دریافت می کنیم و انرژی ما متمرکز بر کدام دنیای ماست ،بیرون یا درون.
هر کاری که به صورت عادت در بیاید،نتیجه ی راه یافتن به ضمیر ناخودآگاه است و ما آن را بدون فکر انجام می دهیم.پس با تنوع در کارهای کوچک زندگی خود به حافظه تان کمک کنید.
خلاقیت انجام یک کار بسیار سخت و متفاوت از دیگران نیست،اگر شما کودکان شما کارهای کوچک را به صورت متفاوت انجام می دهد، به شما تبریک می گویم شما فرصت پرورش خلاقیت در کودکان تان را به آنها داده اید.
ما در هر فعالیتی از یک نیمکره استفاده بیشتری میبریم اما این بدان معنی نیست که هنگام نقاشی کشیدن نیمکره چپ مغز از فعالیت باز می ایستد و تنها نیمکره راست کار میکند.در هر فعالیتی هر دو نیمکره مغز در حال فعالیت هستند اما یکی از آن دو بیشتر درگیر است.
یکی از مهم ترین مراحل فروش ،وقتی است که با مشتری روبرو هستید و در حال توصیف محصولتان هستید ،شاید می شود گفت بیشترین استرس ها را در آن زمان متحمل می شوید.اما با دانستن و به کاربردن چندتکنیک ساده می تونید بر اوضاع مسلط شوید.